Frying Pan Shoals Light Tower, 1964
Frying Pan Shoals Light Tower, Frying Pan Shoals, North Carolina Frying Pan Shoals Light and Lightship