Whitestone Point Lighthouse
Whitestone Point Lighthouse, Whitestone, Queens, New York

Photo by: USCG |  VIRIN: 170603-G-0Y189-549.JPG